940734
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
469
1736
7790
923830
25482
33979
940734
Your IP: 3.236.112.70
20 ก.ค. 2024
   คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก
   
 

 

นางกานพ์ดารัตน์  พลับพลา (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก (ด้านบริหาร)

 • งานส่งเสริมสุขภาพ แม่และเด็กวางแผนครอบครัว โภชนาการ วัยเรียน วัยรุ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • งานสุขภาพจิต
 • งานโครงการ TO BE NUMBER ONE
 • งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
 • งานพัฒนาบุคลากร (กลุ่มข้าราชการ)
 • งานประสานงานองค์กรภายนอก
 • งานนโยบายเร่งด่วน
 • ที่ปรึกษาโซนร่วมใจก้าวหน้า ( รพ.สต.ฝายนาแซง น้ำเฮี้ยหนองสว่าง น้ำก้อ วังมล หนองบัว)
 

นายอภิชิต  กองเงิน (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก (ด้านบริการวิชาการ)

 • งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
 • งานสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ
 • งานส่งเสริมการวิจัย/นวัตกรรมด้านสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ
 • งานอุบัติเหตุทางถนน
 • งานนิเทศ ควบคุม กำกับและประเมินผล
 • ที่ปรึกษาโซนมหาโชค ( รพ.สต.ลานบ่า บุ่งน้ำเต้า ธารทิพย์ปากดุก สอน.บ้านงิ้วงาม)
 

นางสาวสิริพรรน บุญที (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก (ด้านส่งเสริมควบคุมโรค)

 • งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
 • งานควบคุมและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
 • งานระบาดวิทยา
 • ที่ปรึกษาโซนพลังใหม่ (รพ.สต.บ้านโสก ห้วยโปร่ง ท่ามะกล้วย ปากช่อง น้ำดุก ห้วยระหงส์ วังยาว)
 

นายอรรถกร  แก้วไพศาล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

 • งานพัสดุ
 • งานยาเสพติด
 • งานแพทย์แผนไทย
 • ที่ปรึกษาโซน.............
     

นายวันลี  สิริเจริญกุล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

 • งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 • งานกฎหมายและนิติการ
 • งานจัดการภัยพิบัติ ภัยทางธรรมชาติ
 • ที่ปรึกษาโซนร่วมใจก้าวหน้า ( รพ.สต.ฝายนาแซง น้ำเฮี้ย หนองสว่าง น้ำก้อ วังมล หนองบัว)
     

นางประเทือง  ยาวิชัย (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

 • งานส่งเสริมสุขภาพ วางแผนครอบครัว มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม
 • งานทรัพยากรบุคคล (ดูแลระบบบริหารงานบุคคล HROPS บันทึกการลา)
 • ที่ปรึกษาโซนร่วมใจก้าวหน้า ( รพ.สต.ฝายนาแซง น้ำเฮี้ย หนองสว่าง น้ำก้อ วังมล หนองบัว)
 

นางปุณรดา  จันทรสุกรี (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

 • งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานส่งเสริมสุขภาพ วัยทำงาน คนพิการ
 • ที่ปรึกษาโซนพลังใหม่ (รพ.สต.บ้านโสก ห้วยโปร่ง ท่ามะกล้วย ปากช่อง น้ำดุก ห้วยระหงส์ วังยาว)
 

นายเอกชัย  เชาว์ดี (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

 • งานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ
 • งานประกันสุขภาพ (ด้านการจัดการายได้ และการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ)
 • งานประกอบโรคศิลปะ
 • ที่ปรึกษาโซนพลังใหม่ (รพ.สต.บ้านโสก ห้วยโปร่ง ท่ามะกล้วย ปากช่อง น้ำดุก ห้วยระหงส์ วังยาว)
 

นางสุธากานต์  เชาว์ดี (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

 • งานอนามัยแม่และเด็ก
     

นางสาวจุฑามาศ  เหมพิทักษ์
(นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)

 • งานพัสดุ
 • งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 • งานประกันสุขภาพ (กองทุนสุขภาพตำบล)
 • ที่ปรึกษาโซนร่วมมิตร ( รพ.สต.ดงน้อย ช้างตะลูด บ้านไร่ บ้านหัวนา หนองคัน )
     

นางสุธาสินี  รักษาบุญ 
(เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน)

 • งานทันตสาธารณสุข
 • งานทรัพยากรบุคคล (การลาศึกษาต่อ, ฝึกอบรม, เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์)
 • ที่ปรึกษาโซนร่วมมิตร ( รพ.สต.ดงน้อย ช้างตะลูด บ้านไร่บ้านหัวนา หนองคัน )
   

นางสาวสุภารัตน์  บุญแท่ง (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)

 • งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
 • งานควบคุมและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
 • งานระบาดวิทยา
 • ที่ปรึกษาโซนพลังใหม่ (รพ.สต.บ้านโสก ห้วยโปร่ง ท่ามะกล้วย ปากช่อง น้ำดุก ห้วยระหงส์ วังยาว)
     

นางสาวปัณณวีร์  สิงห์ทอง 
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)

 • งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
 • งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
 • ที่ปรึกษาโซนที่ปรึกษาโซนมหาโชค ( รพ.สต.ลานบ่า บุ่งน้ำเต้า ธารทิพย์ ปากดุก สอน.บ้านงิ้วงาม)
     

นางสาวศิรินันท์ ต้นพุดซา (นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ)

 • งานการเงินบัญชี งบประมาณ
 • งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 • งานทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท)
 • งานประกันสุขภาพ (กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง)
 • งานส่งเสริมสุขภาพ วัดเสริมสุขภาพ
 • ที่ปรึกษาโซนมหาโชค ( รพ.สต.ลานบ่า บุ่งน้ำเต้า ธารทิพย์ปากดุก สอน.บ้านงิ้วงาม
     

นางสาวจันจิรา ผัดแก้ว (นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ)

 • งานพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์สาธารณสุข
 • งานทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
 • งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการภาครัฐ PMQA
 • งานสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เช่น พอ.สว.
 • งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
 • ที่ปรึกษาโซนมหาโชค ( รพ.สต.ลานบ่า บุ่งน้ำเต้า ธารทิพย์ปากดุก สอน.บ้านงิ้วงาม)
 

นางสาวนิศาชล  โพธิ์ทอง (พนักงานธุรการ)

 • งานธุรการ สารบรรณ และงานการบัญชี
     

นายไพฑูรย์  ไพรเพชรศักดิ์ (พนักงานธุรการ)

 • งานบริหารทั่วไป ( ภูมิทัศน์ งานอาคารสถานที่ )
 • งานสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ (จัดส่งเวชภัณฑ์มิใช่ยา, ขยะติดเชื้อสำหรับหน่วยบริการ )
 

นายเกรียงศักดิ์ อินทสา (นายช่างเทคนิค)

 • งานซ่อมบำรุง (งานยานพาหนะ,งานอาคารสถานที่, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้าและวิทยุ )
 • งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
 

นางอาพัชรา  จันทะมัง (แม่บ้าน)

 • กลุ่มงานบริหาร (งานบริหารทั่วไป อาคารสถานที่)
 

นางสาวมัทนา  ไพรแก่น (พนักงานทั่วไป)

 • งานอสม.